مهارت فردی چیست؟

واژه مهارت فردی یکی از واژه‌های بسیار پرکاربرد امروزی ست که زیاد شنیده می‌شود و تعریف دقیقی ندارد. در سایت‌های متعدد لیست‌های زیادی می‌توان در رابطه با آن یافت. می‌توان گفت کارهایی که ما می‌توانیم آن‌ها را به‌خوبی و آسانی و به نحو احسن انجام د…