زندگی بهتر

چگونه زندگی بهتری داشته باشیم؟

همه دلشان می‌خواهد که زندگی بهتری داشته باشند، اما این زندگی بهتر ممکن است از دید هرکس متفاوت باشد. به نظر شما زندگی بهتر یعنی چی؟ زندگی بهتر چیست؟ از دید شما زندگی بهتر چیست؟ و چطور زندگی بهتری خواهد داشت؟ به نظر من زندگی بهتر یعنی زمانی که ما…

مهارت فردی چیست؟

واژه مهارت فردی یکی از واژه‌های بسیار پرکاربرد امروزی ست که زیاد شنیده می‌شود و تعریف دقیقی ندارد. در سایت‌های متعدد لیست‌های زیادی می‌توان در رابطه با آن یافت. می‌توان گفت کارهایی که ما می‌توانیم آن‌ها را به‌خوبی و آسانی و به نحو احسن انجام د…